LEF-PLUS

Leven is het meervoud van lef

Startvisie

IN BEWEGING

Burgers die de context van de schoolvakken godsdienst en levensbeschouwing kennen en volgen, weten dat er met regelmaat bedenkingen en voorstellen geformuleerd worden.

Al in 2000 wou Hervé Hasquin, toenmalig Minister President van de Franstalige gemeenschap, een vak filosofie en een overzicht van religies op het einde van het secundair onderwijs invoeren.

Sedert 2011 is er veel interesse voor het LEF voorstel van prof. Loobuyck. De zeven erkende levensbeschouwingen beslisten in 2013 dat elk leerjaar zes lesuren per schooljaar met interlevensbeschouwelijke competenties zou bezig zijn. In januari 2016 vervelde het katholiek onderwijs tot dialoog-scholen. Recent, in augustus 2019, stelde bedrijfsleider Wouter Torfs voor om een vak ‘emotionele intelligentie’ in te voeren.

De LEF-ideeën zijn de voorbije tien jaar herhaaldelijk in de media aan bod gekomen. LEF staat voor Levensbeschouwingen, Ethiek, Burgerschap en Filosofie. Duidelijke etiketten die echter verdere aanvulling en nuancering vragen. Dat bleek op studiedagen in kritische bedenkingen.

Het zou goed zijn om op dat terrein een onafhankelijke denktank met deskundigen te hebben die de evolutie blijven volgen zodat improvisatie vermeden wordt. Lef komt van het Hebreeuwse ‘Lew’, wat moed en durf betekent. Moed en durf zijn nodig om een tanende verzuiling en postmoderne ontmoediging om te buigen tot een positief project, nodig voor de 21ste eeuw.

Vandaag zouden onderwijsverstrekkers in Vlaanderen wat minder competitief mogen zijn en zich beter samen buigen over de aanwezige problemen en mogelijkheden. Veel leerkrachten godsdienst en levensbeschouwing doen reeds hun best om hun leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, ondanks de verouderde structuren.

Wie is Lef-Plus

De nieuwe aanzet is Lef-Plus omdat we verder willen bouwen op de ideeën van de LEF vzw en we de meerwaarde ervan willen verduidelijken. Eenzijdige levensbeschouwelijke vorming is vandaag niet meer passend voor de aanwezige diversiteit. Er is wel (dringende) nood aan samenwerking. We organiseren trouwens eenzijdige politieke beïnvloeding ook niet op school. We willen luisteren naar kritische stemmen die nuanceringen nodig vinden.

De LEF vzw is actief sinds mei 2011 en kan een aanvulling krijgen met de Lef-Pluswebsite in een nieuw samenwerkingsverband. De feitelijke vereniging Lef-Plus kan evolueren naar een vzw. Er was al veel steun en interesse voor de LEF-gedachten bij ouders, leerkrachten, directies en beleidsmensen. Die steun moet men blijven voelen en mag verder vorm krijgen.

Lef-Plus is voor het behoud van twee uren per week van het eerste leerjaar tot het zesde secundair onderwijs. Zij willen het algemeen eenheidsvak realistisch en praktisch verder helpen ontwikkelen als een veelzijdige vorming. Het vak zelf is waardevol voor het individu, het sociale leven en de maatschappij.

Medestanders zijn welkom, als ondergetekende op deze website, als steunende volger, of als sympathisant.

Hugo Durinck | Senior lector Hogeschool Gent | Medestichter vzw Vefo & LEF vzw | Ex-medewerker vzw DIROO

Wat wil Lef-Plus

  1. Lef-Plus wil zich in de eerste plaats richten tot het middelbaar onderwijs. Daar is het extra belangrijk dat jonge mensen een brede kijk krijgen en leren omgaan met respect tot elkaar.
  2. Het idee van een veelzijdig, pluralistisch eenheidsvak richt zich vooral tot het openbaar onderwijs omdat daar zeven keuzes van levensbeschouwelijke vakken zijn.
  3. Lef-Plus kan ook inspirerend zijn voor het katholiek onderwijs, waar de leerlingen samenzitten voor hun levensbeschouwelijke vorming in het vak godsdienst. Meestal staat men in het middelbaar onderwijs ook open voor een veelzijdige aanpak. In de praktijk werken al veel leerkrachten zoals Lef-Plus het vak zou invullen. In een notendop:
  4. Naast, of beter, samen met, kennis en inzicht in levensbeschouwingen, morele onderwerpen en ethiek, filosofie en filosoferen en burgerschap moet men voldoende aandacht geven aan persoons- en sociale vorming, emotionele intelligentie, expressie en omgaan met problemen en stress.
  5. Samen met een degelijke onderbouwing van het vak kan men de deskundigheid van de lesgevers ruimte geven, die het vak ter plaatse vorm geven. Dit binnen het kader van het leerplan, de eindtermen, de doelstellingen van het vak en de school. De visie op het vak Lef-Plus is een ruim kader waarin diverse thema’s en benaderingswijzen aan bod kunnen komen. Elke klas is anders en elke leerkracht heeft een eigen achtergrond, eigen lectuur en bijscholingen. Scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen zijn betrokken.
  6. Lef-Plus is van plan te kijken wat er in andere Europese landen leeft op gebied van de levensbeschouwelijke vakken. Vooral met de directe buren zou er meer contact en inspiratie mogen zijn want dikwijls zijn er analoge onderwijssituaties. Misschien levert de intense levensbeschouwelijke zoektocht in België inspiratie op voor andere Europese landen. Terug meer Europa is welkom.

Ondertekenaars

De volgende min of meer bekende personen (soms vooral op het eigen werkterrein), ondertekenden de Lef-ideeën en deze Lef-Plus website.

Ludo Abicht, Frederik Anseel, Nick De Clippel, Paul de Pessemier ’s Gravendries (Schrijver & publicist),  Wouter Duyck, Leni Franken, Kristien Hens, Stefan Hertmans, Els Janssens (Libbrechtgenootschap), Patrick Loobuyck, Marleen Peters (Damon-uitgeverij), Wouter Torfs, Jos van de Laar (Damon-uitgeverij), Marleen Vanderpoorten, Jan Verplaetse, Rudolf Werthen, en …

Voor een veelzijdig en vormend vak voor alle leerlingen.